, 16 year old PriyavrataPatil clears the Mahapariksha, Wonderful News Network